16. hét

HIT­VAL­LÁS

Hi­tünk bá­tor meg­val­lá­sa, val­lá­sunk bá­tor gya­kor­lá­sa a nem­zet éle­té­be be­le­vi­szi az er­köl­csi erőket, ame­lyek a belső to­vább­rom­bo­lás veszélyétől meg­óv­ják; be­le­visz if­jú tö­rek­vé­se­ket, ame­lyek az ő sza­bad­sá­gá­nak, egy­sé­gé­nek, ha­la­dá­sá­nak, fel­emel­ke­dé­sé­nek nél­kü­löz­he­tet­len tényezői lesz­nek.

(Bu­da­pest, 1947. május 15.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 287. o.)
 

15. hét

IMÁD­SÁG

Most más időknek kell jönniök az egész nem­zet éle­té­ben. Hív­juk csak vis­­sza ide an­­nyi hi­á­ba­va­ló pró­bál­ko­zás csődje után az imád­ság vi­lá­gát. Nem kí­vá­nunk újat – a ki­nyi­lat­koz­ta­tás és a ma­gyar tör­té­ne­lem ta­nú­sá­ga szól és ad­ja meg az új év lel­ki irá­nyát!

(1946. ka­rá­cso­nyi pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 258. o.)
 

14. hét

ÍRÁS­TU­DÓK

Óva­kod­ja­tok az írás­tu­dók­tól, azok­tól, akik ma fél­re­ve­ze­tik a vi­lá­got!

(Pázmáneum, 1973. november 11.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára  052/b. dosszié)
 

13. hét

IS­KO­LA ÉS SZA­BAD­SÁG

De van-e sza­bad­ság ott, ahol a ka­to­li­ku­sok­nak nem le­het­nek sa­ját is­ko­lá­ik? Ahol nem tűr­nek mást csak ál­la­mi is­ko­lát? Azt az ál­la­mi is­ko­lát, me­lyen ke­resz­tül a min­den­kor ural­ko­dó sok­szor ki­sebb­sé­gi pár­tok akar­ják a több­ség gyer­me­ke­i­re rá­kény­sze­rí­te­ni a ma­guk vi­lág­né­zet­ét. Egy­szer az egyik párt, más­­szor a má­sik, asze­rint, hogy me­lyik ke­rül ura­lom­ra. És mind­egyik az is­ko­la ré­vén akar­ja a ma­ga ural­mát ál­lan­dó­sí­ta­ni. Nem, ez nem de­mok­rá­cia, ez nem is szabadság…

(Mindszenty József: Emlékirataim 129. o.)
 

12. hét

SE­GÍT­SÉG

Ami­kor ör­vé­nyek és zá­to­nyok közt ha­la­dunk, van dol­ga az evezőnek, de a ter­mé­szet­fe­let­ti se­gít­ség be­ik­ta­tá­sa el­en­ged­he­tet­len.

(Esz­ter­gom, 1946. február 11.; Igazság és szeretet; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 015. dosszié 36. o.)
 

11. hét

RÓ­ZSA­FÜ­ZÉR

A ró­zsa­fü­zér szin­tén ma­gyar­rá ho­no­so­dott imád­ság. Akik el­fe­lej­tet­ték, ve­zes­sék vissza éle­tük­be.

(Szom­bat­hely, 1947. szeptember 8.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 85. o.)


 

10. hét

BÉ­KE

Mi, hívők ve­gyük ke­zünk­be a bé­ke szent ügyét, úgy hogy ost­ro­mol­juk meg az eget mil­li­ók és mil­li­ók alá­za­tos, áll­ha­ta­tos imád­sá­gá­val s imád­ság­gal egé­szen át­ita­tott éle­té­vel.

(1946. ka­rá­cso­nyi pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 257. o.)
 

9. hét

MUN­KA

Is­ten min­den mun­kát, me­lyet ne­vé­vel aj­kun­kon vég­zünk, úgy te­kint, mint temp­lo­mi imát.

(1948. március 23. Ka­to­li­kus Ma­gya­rok Va­sár­nap­ja; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 011/2. sz. d.)
 

8. hét

GYER­MEK­ÁL­DÁS

Az élet­ben sem­mi sincs cél és ren­del­te­tés nél­kül; az anya­test sincs. En­nek ren­del­te­té­se: ad­jon gyer­me­ket! Ezért van meg az em­ber­ben az élet­nem­zést szol­gá­ló al­kat. A ne­mek különbözőségének sem­mi ér­tel­me, ha a gye­rek­nem­zés gon­do­la­tát el le­het­ne sik­kasz­ta­nunk. A há­zas­ság elsődleges cél­ja is nyil­ván az em­be­ri nem éle­té­nek to­vább­vi­te­le, az élet fák­lyá­já­nak to­vább­adá­sa. Ahogy az Is­ten ad­ta az éle­tet az elődök ré­vén a mai szülőknek, úgy kell to­vább­ad­ni­uk ezek­nek is mind­azok szá­má­ra, aki­ket Is­ten ne­kik akar jut­tat­ni.

(1946. május 15. ér­se­ki kör­le­vél; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 183. o.)
 

7. hét

MA­GYA­ROK NAGY­AS­­SZO­NYA

Hi­szen a Ma­gya­rok Nagy­as­­szo­nya tisz­te­le­te nem más, mint egy ár­va, ágtalan, meg­té­pett, meg­szag­ga­tott nem­zet­nek oda­ha­nyat­lá­sa az Is­ten Any­já­nak és a nem­zet Any­já­nak a lá­bai elé; ki­tár­juk a se­be­ket, el­pa­na­szol­juk ke­reszt­je­in­ket, a csa­ló­dá­sa­in­kat, meg­mu­tat­juk ar­cun­kon a szé­gyen­pírt, amit hor­do­zunk és jól-esik ne­künk ki­tár­ni azt, amit az em­ber csak az édes­anya előtt szo­kott ki­tár­ni.

(Vác, 1947. október 8.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 301. o.)
 
Oldal 36 / 37
Gondolat


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. április 9. csütörtök, Erhard napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Augusztus  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere