3. hét

2009. november 18. szerda, 12:09 adminisztrátor
Nyomtatás

MA­GYAR IF­JÚ­SÁG

Ez a te he­lyed is ma­gyar if­jú­ság! Az örök élet igéi mel­lett! Járt va­la­ki ezen a föl­dön, aki egye­dül mond­hat­ta ma­gá­ról: Én va­gyok az Út, az Igaz­ság és az Élet, s ki utá­nam jön, nem jár sötétségben… Krisz­tus az az Út, me­lyen jár­no­tok kell, az az Igaz­ság, mely­be öl­töz­nö­tök kell. Ő az az Élet, ame­lyet él­ne­tek kell az idők ka­var­gá­sá­ban is.

(Bu­da­pest, 1945. október 14.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 58. o.)