16. hét

HIT­VAL­LÁS

Hi­tünk bá­tor meg­val­lá­sa, val­lá­sunk bá­tor gya­kor­lá­sa a nem­zet éle­té­be be­le­vi­szi az er­köl­csi erőket, ame­lyek a belső to­vább­rom­bo­lás veszélyétől meg­óv­ják; be­le­visz if­jú tö­rek­vé­se­ket, ame­lyek az ő sza­bad­sá­gá­nak, egy­sé­gé­nek, ha­la­dá­sá­nak, fel­emel­ke­dé­sé­nek nél­kü­löz­he­tet­len tényezői lesz­nek.

(Bu­da­pest, 1947. május 15.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 287. o.)
 

15. hét

IMÁD­SÁG

Most más időknek kell jönniök az egész nem­zet éle­té­ben. Hív­juk csak vis­­sza ide an­­nyi hi­á­ba­va­ló pró­bál­ko­zás csődje után az imád­ság vi­lá­gát. Nem kí­vá­nunk újat – a ki­nyi­lat­koz­ta­tás és a ma­gyar tör­té­ne­lem ta­nú­sá­ga szól és ad­ja meg az új év lel­ki irá­nyát!

(1946. ka­rá­cso­nyi pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 258. o.)
 

14. hét

ÍRÁS­TU­DÓK

Óva­kod­ja­tok az írás­tu­dók­tól, azok­tól, akik ma fél­re­ve­ze­tik a vi­lá­got!

(Pázmáneum, 1973. november 11.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára  052/b. dosszié)
 

13. hét

IS­KO­LA ÉS SZA­BAD­SÁG

De van-e sza­bad­ság ott, ahol a ka­to­li­ku­sok­nak nem le­het­nek sa­ját is­ko­lá­ik? Ahol nem tűr­nek mást csak ál­la­mi is­ko­lát? Azt az ál­la­mi is­ko­lát, me­lyen ke­resz­tül a min­den­kor ural­ko­dó sok­szor ki­sebb­sé­gi pár­tok akar­ják a több­ség gyer­me­ke­i­re rá­kény­sze­rí­te­ni a ma­guk vi­lág­né­zet­ét. Egy­szer az egyik párt, más­­szor a má­sik, asze­rint, hogy me­lyik ke­rül ura­lom­ra. És mind­egyik az is­ko­la ré­vén akar­ja a ma­ga ural­mát ál­lan­dó­sí­ta­ni. Nem, ez nem de­mok­rá­cia, ez nem is szabadság…

(Mindszenty József: Emlékirataim 129. o.)
 

12. hét

SE­GÍT­SÉG

Ami­kor ör­vé­nyek és zá­to­nyok közt ha­la­dunk, van dol­ga az evezőnek, de a ter­mé­szet­fe­let­ti se­gít­ség be­ik­ta­tá­sa el­en­ged­he­tet­len.

(Esz­ter­gom, 1946. február 11.; Igazság és szeretet; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 015. dosszié 36. o.)
 

11. hét

RÓ­ZSA­FÜ­ZÉR

A ró­zsa­fü­zér szin­tén ma­gyar­rá ho­no­so­dott imád­ság. Akik el­fe­lej­tet­ték, ve­zes­sék vissza éle­tük­be.

(Szom­bat­hely, 1947. szeptember 8.; Mindszenty okmánytár, harmadik kötet, Mindszenty áldozata, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 85. o.)


 

10. hét

BÉ­KE

Mi, hívők ve­gyük ke­zünk­be a bé­ke szent ügyét, úgy hogy ost­ro­mol­juk meg az eget mil­li­ók és mil­li­ók alá­za­tos, áll­ha­ta­tos imád­sá­gá­val s imád­ság­gal egé­szen át­ita­tott éle­té­vel.

(1946. ka­rá­cso­nyi pász­tor­le­vél; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 257. o.)
 

9. hét

MUN­KA

Is­ten min­den mun­kát, me­lyet ne­vé­vel aj­kun­kon vég­zünk, úgy te­kint, mint temp­lo­mi imát.

(1948. március 23. Ka­to­li­kus Ma­gya­rok Va­sár­nap­ja; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 011/2. sz. d.)
 

8. hét

GYER­MEK­ÁL­DÁS

Az élet­ben sem­mi sincs cél és ren­del­te­tés nél­kül; az anya­test sincs. En­nek ren­del­te­té­se: ad­jon gyer­me­ket! Ezért van meg az em­ber­ben az élet­nem­zést szol­gá­ló al­kat. A ne­mek különbözőségének sem­mi ér­tel­me, ha a gye­rek­nem­zés gon­do­la­tát el le­het­ne sik­kasz­ta­nunk. A há­zas­ság elsődleges cél­ja is nyil­ván az em­be­ri nem éle­té­nek to­vább­vi­te­le, az élet fák­lyá­já­nak to­vább­adá­sa. Ahogy az Is­ten ad­ta az éle­tet az elődök ré­vén a mai szülőknek, úgy kell to­vább­ad­ni­uk ezek­nek is mind­azok szá­má­ra, aki­ket Is­ten ne­kik akar jut­tat­ni.

(1946. május 15. ér­se­ki kör­le­vél; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 183. o.)
 

7. hét

MA­GYA­ROK NAGY­AS­­SZO­NYA

Hi­szen a Ma­gya­rok Nagy­as­­szo­nya tisz­te­le­te nem más, mint egy ár­va, ágtalan, meg­té­pett, meg­szag­ga­tott nem­zet­nek oda­ha­nyat­lá­sa az Is­ten Any­já­nak és a nem­zet Any­já­nak a lá­bai elé; ki­tár­juk a se­be­ket, el­pa­na­szol­juk ke­reszt­je­in­ket, a csa­ló­dá­sa­in­kat, meg­mu­tat­juk ar­cun­kon a szé­gyen­pírt, amit hor­do­zunk és jól-esik ne­künk ki­tár­ni azt, amit az em­ber csak az édes­anya előtt szo­kott ki­tár­ni.

(Vác, 1947. október 8.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 301. o.)
 
Oldal 36 / 37
Gondolat


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. augusztus 4. kedd, Domonkos és Dominika napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Március  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere