6. hét

MÁ­RIA

A bet­le­he­mi bar­lang­nak ő a mé­cse­se, a szent éj­nek a leg­szebb csil­la­ga; az ő fo­há­sza a legédesb „gló­ria”: Ná­zá­ret nem len­ne Jé­zus ott­ho­na, ha nincs az ott­hon­nak édes­any­ja s an­gya­la; a Gol­go­ta nem vol­na olyan cso­dá­la­to­san megrendítő, ha Jé­zus a ke­reszt mel­lé nem ül­te­ti a gyöngy­vi­rá­got, me­lyet elsőnek hint meg vé­ré­vel s ezt a ró­zsát, mely oda­ta­pad s fel­fut a ke­reszt­fán, s kí­nos ér­zé­sé­ben ki­vi­rág­zik.

(Pehm József: Az édesanya, Budapest, Stephaneum nyomda R. T., 1916. 186. o.)
 

5. hét

TA­NÚ­SÁG­TÉ­TEL

Jöt­tem azért, hogy el­mond­jam az én ta­nú­ság­té­te­le­met és a vi­lág­nak bi­zo­nyos­sá­got szol­gál­tas­sak ar­ról, mi ment vég­be az én bol­dog­ta­lan ha­zám­ban. Nem di­csek­szem sem­mi­vel. Is­ten kegyelméből va­gyok, ami va­gyok. Is­ten ke­gyel­me nél­kül sem­mi sem va­gyok.

(Mel­bourne, 1974. november 9.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 052/b sz. d.)
 

4. hét

PROHÁSZKA

A múlt­ból a jövőt ta­ní­tó és szent éle­tet élő Ot­to­kár püs­pök­nek az ar­cát vés­sük be ke­mé­nyen a szí­vünk­be és vi­gyük ma­gunk­kal ak­kor is az élet­be, ami­kor az ő tisz­te­le­tét hú­ro­zó ak­kor­dok el­né­mul­nak.

(Bu­da­pest, 1947. november 26.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 273. o.)
 

3. hét

MA­GYAR IF­JÚ­SÁG

Ez a te he­lyed is ma­gyar if­jú­ság! Az örök élet igéi mel­lett! Járt va­la­ki ezen a föl­dön, aki egye­dül mond­hat­ta ma­gá­ról: Én va­gyok az Út, az Igaz­ság és az Élet, s ki utá­nam jön, nem jár sötétségben… Krisz­tus az az Út, me­lyen jár­no­tok kell, az az Igaz­ság, mely­be öl­töz­nö­tök kell. Ő az az Élet, ame­lyet él­ne­tek kell az idők ka­var­gá­sá­ban is.

(Bu­da­pest, 1945. október 14.; Mindszenty okmánytár, első kötet, Mindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 58. o.)
 

2. hét

ÁHÍ­TAT

Az áhí­tat nem an­­nyit je­lent, hogy le­süt­jük a sze­mün­ket. Az ke­vés! Az egy életállapot, nem egy élet­moz­za­nat. És ez az áhí­tat éle­te ös­­sze­kap­csol Is­ten­nel, és én tu­dom, ér­zem ma­gam fö­lött és az em­be­ri­ség fe­lett az Is­ten­nek az elsőbbségét és felsőbbségét.

(Pázmáneum, 1973. január 1.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 052/b. sz. d.)
 

1. hét

ALA­MIZS­NA

Az ala­mizs­na fész­ke so­ha­sem az er­szény, so­ha­sem a lá­da­fia, a fás­ko­sár, a ru­ha­tár, ha­nem az érző em­be­ri szív.

(Bu­da­pest, 1945. november 18.; Mindszenty okmánytár, első kötet, MIindszenty tanítása, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 86. o.)
 
Oldal 37 / 37
Gondolat


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. augusztus 9. vasárnap, Emőd napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Augusztus  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     
  3  6  7
      

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere